Follow

RT @kitzuneyae@twitter.com

@jonasabadilla@twitter.com I can't stand people saying we're iskolar ng bayan, kesyo pinapaaral ng gobyerno bakit hindi sumusunod sa gobyerno. Mahirap pumasa sa UP and ganiyan na lang nila maliitin. Na s smart shame pa. Pilipino talaga utak talangka.

🐦🔗: twitter.com/kitzuneyae/status/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit