Tôi tên là Chu Anh Tú tôi đã từng 12 năm kinh nghiệm công tác tại Công ty cổ phần chế tạo cơ điện Hà Nội HEM .
Thông tin của Anh Tú
Website:
minled.com.vn
Mail Anh Tú: anhtu107191@gmail.com
Phone Anh Tu: 0915154433
Address Anh Tu: N02-16 Khu đô thị An Cường, Phường Dương Nội, Hà Đông, Thành phố Hà Nội

facebook.com/anhtu107
twitter.com/@anhtu_minled
behance.net/anhtuminled

Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!