Έκανα ένα βίντεο σύγκρισης διαφόρων οθονών για Gameboy Handhelds youtu.be/uMwpf3Jss34

Follow

@drpaneas

αν δεν τα δεις δίπλα δίπλα τελικά δεν καταλαβαίνεις τη διάφορα. Η μέρα με τη νύχτα!

@doctorandroidgr
Αυτός ήταν και ο απώτερος σκοπός του βίντεο ;) Ιδιαίτερα ενδιαφέρον θα είναι όταν βγει το RPi4 compute module, να δούμε τι θα φτιάξουν.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!