Follow

Hải Giang Merry land được biết đến là khu nghĩ dưỡng ven biển đầu tiên tại thành phố Quy Nhơn - Bình Định. Tập đoàn Hưng Thịnh chính là người đứng sau dự án này. Hưng Thịnh đã dành rất nhiều tâm huyết vào dự án này với mong muốn đem lại không gian sống, nghĩ dưỡng đẳng cấp, hoàn hảo cho dân cư khách hàng.
Liên hệ với Hải Giang Merry Land
- Địa chỉ: Hải Giang, Tp. Qui Nhơn, Bình Định 55122, Việt Nam
- SĐT: 0913703757
Nguồn: haigiangmerrylands.vn/ly-do-da

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!