Follow

Na granicy zginęło już 8 osób, wiele osób w kryzysie uchodźczym relacjonuje, że w lesie są ciała, nawet całych grup martwych ludzi. Uchodźców, uchodźczyń i dzieci, które trafiają do szpitali (żeby później zostać wywiezione i wyrzucone) już nawet nikt nie liczy.

szmer.info/post/11274

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!