Follow

kienthucmaymoc.com/kim-loai-da
Mọi người thường nghĩ những kim loại có giá trị càng cao thì tính dẫn điện càng tốt. Vậy kim loại dẫn điện tốt nhất là loại nào? Hãy cùng nhau đi tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!