Follow

kienthucmaymoc.com/co-nang/
Cơ năng là một dạng năng lượng mà chúng ta gặp nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Vậy cơ năng là gì? Cùng tìm hiểu ở nội dung bài viết này.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!