من که نمی‌دونم مرحوم به کی داره فحش میده ولی بحث ژن و نژاد شد بگم که ما اصلا ژن نژاد نداریم. ممکنه یه سری مجموعه ی زنی وجود داشته باشه که یه سری خصوصیات نژادی مثل زنگ پوست رو تعیین کنه ولی ژن نژاد نداریم. اون چیزایی هم که می‌بینید مثلا میگه فلانی ده درصدش فلانه پنج درصدش فلانه و ... هم بحثش جداس.
و اینکه کلا نژاد خالص نداریم یعنی همه چی در همه هر کی میگه من نژادم خالصه چرت میگه.

Follow

@Nima_sh
اقا به عقاید دیگران احترام بگذارید
😜

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!