در سایت پلیس فتا شکایت ثبت کردم.

@ssmns
از سایت چون اون فایل رو علیرغم گزارشم برنداشت.
از شماره تلفنی که پیامک فرستاده بود.

Follow

@mz
امیدوارم به نتیجه برسید

· · Web · 1 · 0 · 2

@ssmns
قبلا یک بار نتیجه گرفتم اما خیلی پیگیری کردم تا به نتیجه رسید.
به هر حال به نظرم راه درستش آموزش مردم هست

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!