اگر امکان واکسیناسیون رایگان −بیرون از ترتیب رسمی بر مبنای سن یا صنف− و مثلاً از راه پارتی‌بازی یا جعل هویت براتون فراهم بشه، می‌زنید؟
[ممنون می‌شم اگر تقویت کنید، بقیه هم ببینند.]

@plodder
به نظرم در شرایط فعلی و با در نظر گرفتن ناکارامدی حکومت، هخرکسی به هر طریقی بتونه واکسن بزنه، به شرط این که این کار، واکسن زدن دیگران رو کند نکنه، وظیفهٔ اخلاقیش در قبال جامعه اینه که بزنه.

@danialbehzadi
ممنونم از اینکه نظرت رو گفتی.

Follow

@plodder @danialbehzadi
با توجه به اینکه من اولین فرصت رو‌فعلا از دست دادم
دومی رو‌هم احتمالا از دست میدم
) این ها بر اساس اولویت ها و ... بوده )
لذا من فکر نکنم به واکسن برسم 🙃

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!