Follow

در ایران کیا تلگرام رو فیلتر کردند؟
حالا یه عده در آلمان دنبال فیلتر کردن تلگرام هستند
سانسورچی های عزیز همه جا هستند و معمولا گروه ثابتی هستند
و همیشه با شعار همه با هم برابر هستیم میان و بعدا تبصره اضافه کینند البته بعضی برابرترند

· · Web · 1 · 1 · 8

@ssmns
قلعه ی حیوانات اثر جورج اورول:
برخی ها برابرند ولی برخی ها برابر ترند.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit