ممکنه یه ابزار خوب (لینوکسی) برای مچ کردن صدا و تصویر یک فیلم بهم معرفی کنید؟

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit