با گراف تسویه کردم. سه ماهی که اون‌جا بودم، جهان‌بینیم رو در یک مورد عوض کرد.
تا قبلش فکر می‌کردم انسان توانا، می‌تونه به راحتی هرکاری رو انجام بده. ولی بعدش فهمیدم که آدم بزرگ، اگه به کار کوچیک گماشته شه، ممکنه کار رو بی‌نقص انجام بده، ولی خودش مصطحلک می‌شه.

Follow

@danialbehzadi البته فکر کنم از نظر ویرایشی مستهلک درست تره. شاید دلیل خاصی داشته که اینطوری نوشتی که اونش رو نمی دونم

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

This is a brand new server run by the main developers of the project as a spin-off of mastodon.social 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!