Follow

Governmental impunity. Polish governmental political party Law and Justice (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) commands the constitutional tribunal in Poland to void the provisions of criminal code on criminal liability of officials. civilfreedom.org/en/government.
Rządowa bezkarność. Polska rządowa partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość (PiS) nakazuje Trybunałowi Konstytucyjnemu w Polsce unieważnienie przepisów kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej urzędników. wolnespoleczenstwo.org/pl/rzad.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

A newer server operated by the Mastodon gGmbH non-profit